ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 002/ZOZ/2019
KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZKÓŁ WYŻSZYCH W SZCZECINIE
ZAPRASZA
do składania ofert na „Sprzedaż urządzeń i sprzętu medycznego wycofanego z eksploatacji, będącego własnością Zakładu”

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych
ul. Wyspiańskiego 24
70-497 Szczecin
tel. 91 311 47 10
fax 91 311 47 18
email: sekretariat@spzozsw.pl

2. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres email: jjanczuk@spzozsw.pl lub pisemnej – w terminie do dnia 31-12-2019 r. do godz. 10.00.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć urządzenia:
Przeznaczone do sprzedaży urządzenia i sprzęt medyczny można oglądać w dniach: 23, 27, 30 grudnia 2019 r. w godzinach 7.30 – 14.00.

4. Osobami uprawnionymi do kontaktu są:
Jolanta Jańczuk – tel. 91 311 47 11, email: jjanczuk@spzozsw.pl

5. Wykaz urządzeń /sprzętu medycznego objętych ofertą oraz ceny wywoławcze

Lp. Nazwa Rok produkcji Nr inwentarzowy ilość Stan techniczny Jednostkowa cena wywoławcza w złotych
1. 169FOTEL GINEKOLOGICZNY 2012 8-802/193

8-802/190

2 SPRAWNY 760,00
2. UNIT STOMATOLOGICZNY OUS 0201 (W ZESTAWIE OBUDOWANA SPRĘŻARKA, TABORET LEKARSKI) 2006 8-80-802/119 1 SPRAWNY 4 100,00
3. ASUSTOR STOMATOLOGICZNY 2013 04-134

08-8-135

2 SPRAWNY 220,00
4. STERYLIZATOR TAU CLAVE-3000 2007 8-802/138 1 SPRAWNY 950,00
5. STERYLIZATOR TAU CLAVE-3000 ZE ZGRZEWARKĄ 2009 08-8/155 1 SPRAWNY 1 250,00
6. STERYLIZATOR ASMA 1998 8-80-802/53 1 NIESPRAWNY 300,00
7. ZGRZEWARKA ELEKTRYCZNA 2006 04-73 2 SPRAWNY 340,00
8. DESTYLATORKA DEL-5 2009 04-91 1 SPRAWNY 210,00
9. CYKLOERGOMETR REHABILITACYJNY CRG V.001 2011 08-802/170 1 SPRAWNY 3 100,00

6. Wymagane dokumenty:
a) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
b) W przypadku oferenta będącego przedsiębiorcą – należy do oferty dołączyć wydruk z KRS lub CEiDG.
c) Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 2.

7. Sprzedającemu przysługuje prawo do unieważnienia, odwołania lub zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

8. Inne informacje:
a) Sprzedający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. Oferent ma możliwość złożenia oferty cenowej na zakup wybranych urządzeń,
b) Sprzedający wybierze Oferentów, którzy zaoferują najwyższą cenę jednostkową zakupu danych urządzeń,
c) w przypadku złożenia dwóch ofert jednakowych cenowo (dot. danego urządzenia) Sprzedający wezwie Oferentów do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych,
d) Nabywca zobowiązuje się podpisać umowę sprzedaży w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania.
e) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży, płacąc na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT.
f) Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.

Kierownik SP ZOZ Szkól Wyższych
prof. dr hab. Beata Karakiewicz

Ogłoszenie do pobrania

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.