Informacje o zamówieniach publicznych SP ZOZ SzW

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

"Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi części medycznej jednostki dla SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z dostawą sprzętu - PN2"

Komplet dokumentów w formacie .doc

Komplet dokumentów w formacie .pdf

Odpowiedzi na pytania 1-11 w formacie .pdf

Odpowiedź na pytania 1 z dnia 27.06.2017 w formacie .pdf

Informacja z otwarcia ofert w formacie .pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania PN2 w formacie .pdf

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

"Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi części medycznej jednostki dla SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z dostawą sprzętu"

Komplet dokumentów w formacie .pdf

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.06.2017 w formacie .pdf

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w formacie .pdf

Formularz ofertowy - zmiana w formacie .docx

Informacja o poprawieniu pomyłki pisarskiej w formacie .pdf

Informacja z otwarcia ofert w formacie .pdf

Unieważnienie postępowania w formacie .doc

 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

- lekarz medycyny pracy

Ogłoszenie o konkursie ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO)

Załącznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty

Wzór umowy kontraktowej - medycyna pracy

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

- lekarz POZ

- lekarz AOS - chirurgii ogólnej, dermatologii i wenerologii, gruźlicy i chorób płuc, kardiologii,

  neurologii, okulistyki, otolaryngologii, położnictwa i ginekologii, reumatologii,

- rehabilitacji ambulatoryjnej - lekarza rehabilitanta, fizjoterapii ambulatoryjnej,

- stomatologii,

- poradni zdrowia psychicznego - lekarz psychiatra, psycholog,

- diagnostyki obrazowej (USG diagnostyczne, USG serca, USG Doppler naczyń),

- pielęgniarstwa specjalistycznego,

- pielęgniarki POZ,

- położnej POZ.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO)

Załącznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty

Wzór umowy kontraktowej - lekarz POZ

Wzór umowy kontraktowej - lekarz AOS

Wzór umowy kontraktowej - pielęgniarka/położna

Wzór umowy kontraktowej - psycholog

Wzór umowy kontraktowej - rehabilitacja

Rozstrzygnięcie konkursu strona1 strona2

 

Diagnostyczne badania laboratoryjne i mikrobiologia nr 2/2016

Ogłoszenie o konkursie ofert nr 2/2016

Konkurs ofert w sprawie zawarcia umowy na świadczenia medyczne Szczegółowe Warunki Konkursu 2/2016

Formularz oferty/ załącznik nr 1 do SWK

Formularz cenowy/ załącznik nr 2 do SWK

Umowa na udzielanie świadczeń/ załącznik nr 3 do SWK

Umowa i warunki udostępnienia pomieszczenia/ załącznik nr 4 do SWK

Układ funkcjonalny pomieszczenia/ załącznik nr 1 do umowy

Odpowiedź na pytanie nr 1

Rozstrzygnięcie konkursu 2/2016

Roztrzygniecie odwołania strona 1, strona2

 

Diagnostyczne badania laboratoryjne i mikrobiologia nr 1/2016

Szczegółowe warunki konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, kryteriów oceny ofert oraz warunków wymaganych od świadczeniodawców zwane dalej „szczegółowym warunkami konkursu” (SWK)
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych
Al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin
zaprasza do złożenia oferty w konkursie ofert na udzielanie w okresie od dnia 1 lipca 2016r. do dnia 30 czerwca 2019r. w drodze indywidualnej umowy cywilnoprawnej świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania:
- diagnostycznych badań laboratoryjnych i mikrobiologii na rzecz pacjentów objętych opieką w jednostkach SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie.

  Konkurs ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych_SWK.pdf

  Ogłoszenie o konkursie ofert 2016.01.pdf

  Formularz oferty zał. nr 1.pdf

  Umowa i warunki udostępnienia pomieszczeń na punkt pobrań zał. nr 4.pdf

  Umowa na świadczenia medyczne zał. nr 3.pdf

  Układ funkcjonalny pomieszczenia zał. nr 1 do umowy.jpg

  Formularz cenowy zał. nr 2.xlsx

Odpowiedzi:

  Odpowiedz nr 1 do konkursu ofert 1-2016

  Odpowiedz nr 2 do konkursu ofert 1-2016

  Odpowiedz nr 3 do konkursu ofert 1-2016

  Odpowiedz nr 4 do konkursu ofert 1-2016

  Odpowiedz nr 5 do konkursu ofert 1-2016

  Odpowiedz nr 6 do konkursu ofert 1-2016

  Odpowiedz nr 7 do konkursu ofert 1-2016

  Odpowiedz nr 8 do konkursu ofert 1-2016

 

Protokół

  Protokół z dnia 8 czerwca 2016r

 

Rozstrzygnięcie protestu z dnia 07.06.2016

  Strona 1

  Strona 2

 

Zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert

Ogłoszenie

Poprawa oczywistej pomyłki pisarskiej

Poprawa oczywistej omyłki pisarskiej

 

Rozstrzygnięcie protestu z dnia 16.06.2016

   Strona 1

   Strona 2

 

Rozstrzygnięcie konkursu

   Rozstrzygnięcie konkursu

 

dokument w formacie .doc

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż

urządzeń stomatologicznych (środki trwałe) wycofanych z użytkowania SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie

 

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH W SZCZECINIE

Al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin

będący organizatorem przetargu ogłasza przetarg na sprzedaż:

 

 1. Unitu stomatologicznego z fotelem marki DENTANA producent MAKROMED o numerze seryjnym SN2877/2005 wraz z asystorem producent Famed Żywiec, rok produkcji  2005, numer inwentarzowy 8-80-802/107, o cenie wywoławczej 8500 zł brutto.
 2. Unitu stomatologicznego z fotelem marki PEGAZ producent FAMED ŻYWIEC o numerze seryjnym SN 0707/00483 (unit), SN 0707/00828 (fotel) rok produkcji 2007, numer inwentarzowy 8-80-802/135 wraz z asyatorem, rok produkcji 2013, numer inwentarzowy 04-134, o cenie wywoławczej 7500 zł brutto.

 

 

 1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Oferenta oraz nazwą przetargu z określeniem przedmiotu „Przetarg na sprzedaż unitu stomatologicznego marki…………………..o numerze seryjnym ……………..rok produkcji …………… ” należy przesłać na adres Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych lub złożyć w sekretariacie, w terminie do dnia 16 maja 2016r. do godziny 1000
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16 maja 2016r. godz.10 30 w siedzibie SP ZOZ SW al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie pokój nr 2.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 17 maja 2016r. w siedzibie Organizatora przetargu.
 4. Organizator przetargu nie wymaga wpłaty wadium.
 5. Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 6. Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli: została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu; nie zawiera danych wskazanych w pkt 1 lub dane są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę; uczestnik przetargu nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej; nie została złożona zgodnie z reprezentacją uczestnika postępowania.
 7. O odrzuceniu oferty organizator przetargu zawiadomi niezwłocznie oferenta.
 8. Cena jest jedynym kryterium wyboru. Organizator przetargu wybierze ofertę                z najwyższą ceną.
 9. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Organizator przetargu przeprowadzi aukcję z ich udziałem. Termin i miejsce aukcji zostanie podany po ogłoszeniu wyników.
 10. Organizator przetargu, bez podania przyczyny, zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu albo jego odwołania, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 11. O wyniku przetargu, lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru jego organizator niezwłocznie zawiadomi na piśmie uczestników przetargu.
 12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert.
 13. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, organizator przetargu unieważnia przetarg w tej części lub może zawrzeć umowę z następnym w kolejności oferentem (tj. z tym, którego oferta jest druga pod względem wysokości oferowanej ceny.
 14. Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w terminie wyznaczonym przez sprzedawcę, nie dłuższym niż 7 dni.
 15. Koszt transportu i demontażu ponosi kupujący.

Oferenci mogą zapoznać się ze stanem technicznym unitów po uprzednim uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną - Katarzyna Zaremba tel. 504 177 011

 

 

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 1. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu wraz z ofertą winny załączyć kopię dowodu osobistego. Osoby lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą wraz z ofertą zobowiązani są załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo odpis z KRS-u;
 2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o przetargu;
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń stanowiący Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

                                            

 

 

 

                                  Załącznik nr 1

do ogłoszenia o przetargu

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

Dane oferenta: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Kontakt: ………………………………………………………………………

 

Oferujemy za unit marki …………….. numer…………………….. kwotę ………..brutto

Jest nam znany stan urządzenia stanowiącego przedmiot przetargu

Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni i zobowiązujemy się podpisać umowę sprzedaży w terminie wskazanym przez Zbywcę.

 

 

 

…………………………………………………….

miejscowość i data

 

 

…………………………

podpisy uprawnionych do działania w imieniu oferenta

 

 

Załącznik nr 2

do ogłoszenia o przetargu

Oświadczenie

 

Nazwa oferenta………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………...

Adres oferenta …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………...

Tel/fax …………………………………………………………………………………………..

 

 

Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu o przetargu,

2) przyjmujemy warunki przetargu bez zastrzeżeń,

3) w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę na warunkach podanych w

ogłoszeniu o przetargu.

 

…………………………………………………….

miejscowość i data

 

 

…………………………

podpisy uprawnionych do działania w imieniu oferenta..