OGŁOSZENIE

konkurs na wyłonienie Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, a także na tablicy ogłoszeń SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie.

        Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. z późn.zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz.U.2012.182 z późn.zm.) oraz w oparciu o przyjęty przez Komisję Konkursową Regulamin Przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,  Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie ogłasza konkurs na wyłonienie Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.

 

Siedziba podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

Aleja Wojska Polskiego 97

70-481 Szczecin

Tel. 91 422-12-45

 

1. Wymagane kwalifikacje kandydata:

    Kandydat na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896 z późn.zm.) tj. posiadać:

  1. tytuł zawodowy lekarza, bądź lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;
  2. minimum 8 lat pracy w zawodzie lekarza, bądź lekarza dentysty.

2.Wymagania dodatkowe wobec kandydata:

  1. Znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego.
  2. Znajomość ustawy o działalności leczniczej.
  3. Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  4. Znajomość ustawy o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta.

3.Wymagania fakultatywne wobec kandydata:

   Posiadanie specjalizacji w zakresie medycyny pracy.

4.Wymagane dokumenty:

  1) Kandydat zgłaszający się do konkursu winien złożyć następujące dokumenty:

a. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

b. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy wymagane do zajmowania stanowiska Zastępcy Kierownika do spraw lecznictwa podmiotu leczniczego wraz z dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu lekarza, bądź lekarza dentysty oraz dyplomem specjalisty lub ukończenia specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny;

c. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

d. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, w tym dokument potwierdzający posiadanie specjalizacji w zakresie medycyny pracy (fakultatywnie – jeżeli kandydat takową specjalizację posiada);

e. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

f. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,

2)   Dokumenty określone w pkt 1 powinny zostać złożone w oryginałach, z zastrzeżeniem        pkt 3 poniżej.

3)  W odniesieniu do dokumentów określonych w pkt 1 lit. d dopuszcza się możliwość złożenia kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez samego kandydata. Na prośbę Kierownika SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie lub Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. Kandydaci są obowiązani do posiadania ze sobą w dniu rozpatrzenia kandydatur (konkursu) oryginałów dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie w celu ich ewentualnego przedstawienia.  

5. Komplet dokumentów wskazanych w ust. 2 należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,  Aleja Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, najpóźniej do dnia 3 listopada 2017r. do godziny 11:00 .

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie”.

W razie nadania przesyłki pocztą nie decyduje data stempla pocztowego lecz moment faktycznego dostarczenia dokumentów do SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie.

6. Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia kandydatur: w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, Aleja Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, w terminie 10 dni od upływu terminu składania ofert.

7. O konkretnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą pisemną oraz telefonicznie.

8. Informacja o warunkach pracy i warunkach socjalnych.

Zastępca Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie i warunki socjalne zgodnie z Regulaminem Świadczeń Socjalnych.

9. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, można uzyskiwać w siedzibie tego podmiotu, w godzinach pracy podmiotu, tj. od 7:30 do 15:00 w dni robocze. Telefon kontaktowy to: 91 422 12 45. Każdemu zgłaszającemu się kandydatowi udostępnia się jednakowe materiały informacyjne.

10. Kierownik SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie powiadamia pisemnie o wynikach konkursu kandydatów biorących udział w konkursie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej.


Diagnostyczne badania laboratoryjne i mikrobiologia

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, kryteriów oceny ofert oraz warunków wymaganych od świadczeniodawców
zwane dalej „szczegółowym warunkami konkursu” (SWK)
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych
Al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin
zaprasza do złożenia oferty w konkursie ofert na udzielanie w okresie od dnia 1 lipca 2016r. do dnia 30 czerwca 2019r. w drodze indywidualnej umowy cywilnoprawnej świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania:
- diagnostycznych badań laboratoryjnych i mikrobiologii na rzecz pacjentów objętych opieką w jednostkach SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie.

                                                  

 Konkurs ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych_SWK.pdf

Ogłoszenie o konkursie ofert 2016.01.pdf

Formularz oferty zał. nr 1.pdf

Umowa i warunki udostępnienia pomieszczeń na punkt pobrań zał. nr 4.pdf

Umowa na świadczenia medyczne zał. nr 3.pdf

Układ funkcjonalny pomieszczenia zał. nr 1 do umowy.jpg

Formularz cenowy zał. nr 2.xlsx


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu wycofanego z użytkowania SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie
KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH W SZCZECINIE
będący organizatorem przetargu na podstawie art. 70 1 i art. 70 3 Kodeksu cywilnego ogłasza przetarg na sprzedaż:
1. Analizatora ABX Micros 60 z programem Prometeusz o numerze seryjnym 811OT86884, rok produkcji 2009, o cenie wywoławczej 7 500,00 zł brutto
2. Metrolabu 2300 GL o numerze seryjnym 10041607, rok produkcji 2010 o cenie wywoławczej 15 620,00 zł brutto
3. Mieszadła hematologicznego UMH5 o numerze seryjnym 06.15/11, rok produkcji 2015, o cenie wywoławczej 1 540,00 zł brutto
na następujących warunkach :
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Oferenta oraz nazwą przetargu z określeniem przedmiotu „Przetarg na sprzedaż ………………………. o numerze seryjnym …………….. rok produkcji …………… ” należy przesłać na adres Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin lub złożyć w sekretariacie, w terminie do dnia 29.09.2017r. do godziny 1000
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2017r. o godz.10 30 w siedzibie SP ZOZ SW
al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie pokój nr 2.
3. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 3.10.2017r. w siedzibie Organizatora przetargu,
4. Organizator przetargu nie wymaga wpłaty wadium.
5. Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
6. Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli: została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu; nie zawiera danych wskazanych w pkt 1 lub dane są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę; uczestnik przetargu nie zaoferował ceny
wyższej od ceny wywoławczej; nie została złożona zgodnie z reprezentacją uczestnika postępowania.
7. O odrzuceniu oferty organizator przetargu zawiadomi niezwłocznie oferenta.
8. Cena jest jedynym kryterium wyboru. Organizator przetargu wybierze ofertę z najwyższą ceną.
9. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Organizator przetargu przeprowadzi aukcję wyłącznie z ich udziałem. Termin i miejsce aukcji zostanie podany zainteresowanym po ogłoszeniu wyników.
10. Organizator przetargu, bez podania przyczyny, zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu albo jego odwołania, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
11. O wyniku przetargu, lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru jego organizator niezwłocznie zawiadomi na piśmie uczestników przetargu.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert.
13. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, organizator przetargu unieważnia przetarg w tej części lub może zawrzeć umowę z następnym w kolejności oferentem (tj. z tym, którego oferta jest druga pod względem wysokości oferowanej ceny.
14. Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w terminie wyznaczonym przez sprzedawcę, nie dłuższym niż 7 dni.
15. Nabywca, który w terminie określonym w pkt 17 nie zapłaci całej ceny zostanie do tego ponownie wezwany z wyznaczeniem kolejnego 7 dniowego terminu. Gdy w drugim terminie nabywca nie wykona swojego obowiązku, Organizator ma prawo odstąpić od umowy i zażądać zryczałtowanego odszkodowania za koszty organizacji przetargu i składowania przedmiotu w wysokości 500,00 zł.
16. Odbiór przedmiotu sprzedaży nie może nastąpić przed zapłaceniem całej ceny.
17. Nabywca, który zapłacił całą cenę obowiązany jest własnym staraniem odebrać przedmiot sprzedaży z miejsca jego przechowywania przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia uiszczenia ceny.
18. Nabywca, który w terminie określonym w pkt 19 nie odbierze przedmiotu sprzedaży zostanie do tego ponownie wezwany z wyznaczeniem kolejnego 7 dniowego terminu. Gdy w drugim terminie nabywca nie wykona swojego obowiązku, Organizator ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 50 % ceny.
19. Oferenci mogą zapoznać się ze stanem technicznym unitów po uprzednim uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną – Katarzyną Zarembą tel. 504 177 011.
20. Nabywcy mogą zadawać pytania dotyczące przedmiotów sprzedaży do dnia poprzedzającego dzień składania ofert. Organizator udzieli odpowiedzi na te pytania, co do których będzie posiadał odpowiednią wiedzę.
21. Nabywcy kupują przedmioty sprzedaży na własne ryzyko. Rękojmia za wady fizyczne jest wyłączona. Nabywcy kupują przedmioty w stanie w jakim się znajdują.
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu wraz z ofertą winny załączyć kopię dowodu osobistego. Osoby lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą wraz z ofertą zobowiązani są załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo odpis z KRS-u;
2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o przetargu;
3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń stanowiący Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o przetargu.
Załącznik nr 1
do ogłoszenia o przetargu
FORMULARZ OFERTOWY
Dane oferenta: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kontakt: ………………………………………………………………………
Oferujemy za ………………….. numer seryjny…………………….. kwotę ………..brutto
Jest nam znany stan urządzenia stanowiącego przedmiot przetargu.
Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni i zobowiązujemy się podpisać na warunkach wynikających z ogłoszenia o przetargu umowę sprzedaży w terminie wskazanym przez Zbywcę.
…………………………………………………….
miejscowość i data
…………………………
podpisy uprawnionych do działania w imieniu oferenta
Załącznik nr 2
do ogłoszenia o przetargu
Oświadczenie
Nazwa oferenta………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...
Adres oferenta …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...
Tel/fax …………………………………………………………………………………………..
Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu o przetargu,
2) przyjmujemy warunki przetargu bez zastrzeżeń,
3) w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę na warunkach podanych w
ogłoszeniu o przetargu.
…………………………………………………….
miejscowość i data
…………………………
podpisy uprawnionych do działania w imieniu oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

Załącznik nr 1

do ogłoszenia o przetargu

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

Dane oferenta: ………………………………………………………………………

  •  

 

Kontakt: ………………………………………………………………………

 

Oferujemy za unit marki …………….. numer…………………….. kwotę ………..brutto

Jest nam znany stan urządzenia stanowiącego przedmiot przetargu

Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni i zobowiązujemy się podpisać umowę sprzedaży w terminie wskazanym przez Zbywcę.

 

 

 

…………………………………………………….

miejscowość i data

 

 

…………………………

podpisy uprawnionych do działania w imieniu oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do ogłoszenia o przetargu

Oświadczenie

 

Nazwa oferenta………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………...

Adres oferenta …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………...

Tel/fax …………………………………………………………………………………………..

 

 

Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu o przetargu,

2) przyjmujemy warunki przetargu bez zastrzeżeń,

3) w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę na warunkach podanych w

ogłoszeniu o przetargu.

 

…………………………………………………….

miejscowość i data

 

 

…………………………

podpisy uprawnionych do działania w imieniu oferenta