STATUT

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/1134/14 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 10 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 r. poz. 217), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr IV/28/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie (zm. Uchwałą Nr IX/174/11 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XX/567/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r.), otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra

 

 

STATUT

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1.1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, zwany dalej "Zakładem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym na podstawie uchwały Nr XLVIII/609/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 08 czerwca 1998 r. w sprawie przekształceń miejskich zakładów opieki zdrowotnej w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

2.   Zakład działa na podstawie:

1)  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 r. poz. 217), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”;

2)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.); r

3)  innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

4)  niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Zakład działa pod firmą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych .

2.   Siedzibą Zakładu jest Szczecin, adres: Al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin.

3.    Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000005493.

§ 3. 1. Podmiotem tworzącym dla Zakładu jest Gmina Miasto Szczecin.

2.   Nadzór nad Zakładem sprawuje Prezydent Miasta Szczecin.

Rozdział 2.

Cele i zadania Zakładu

§ 4. Celem Zakładu jest realizacja zadań służących promocji zdrowia, zachowaniu zdrowia, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odpowiednich przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

§ 5. Zadania określone w § 4 Zakład realizuje poprzez:

1)  udzielanie porad lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej oraz fizjoterapii w warunkach ambulatoryjnych, a w razie obłożnej choroby - w miejscu zamieszkania chorego;


2)   sprawowanie opieki w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i kompetencji położnej środowiskowo-rodzinnej - w miejscu zamieszkania;

3)   prowadzenie czynnego poradnictwa, szczególnie w odniesieniu do populacji:

a)   chorych z chorobami społecznymi i cywilizacyjnymi,

b)   narażonych na szkodliwości środowiska nauki i pracy,

c)   innych chorych i chorych przewlekle, których stan zdrowia wymaga systematycznej opieki;

4)   orzekanie o stanie zdrowia, a tym samym o czasowej niezdolności do pracy, współdziałanie z instytucjami orzekającymi o stałej niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej;

5)   opiekę profilaktyczną nad kandydatami, studentami i uczestnikami studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów i nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia;

6)   wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy;

7)   prowadzenie nadzoru sanitarnego, zapobiegawczego, a w szczególności prowadzenie szczepień ochronnych rutynowych i doraźnych oraz szerzenie oświaty zdrowotnej;

8)   wykonywanie badań diagnostycznych;

9)   pielęgnacja chorych oraz pielęgnacja, opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych;

10)         prowadzenie działań mających na celu promocję zdrowia;

11)         prowadzenie innej działalności niż wymieniona powyżej w zakresie:

a)   wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i sprzętu medycznego,

b)   organizowania szkoleń, konferencji i seminariów,

c)   doradztwa;

12)         prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej wykonywanie zadań statutowych przez personel posiadający kwalifikacje zawodowe, określone odrębnymi przepisami;

13)         podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników w celu realizacji nałożonych zadań statutowych.

Rozdział 3.

Organy i struktura organizacyjna Zakładu

§ 6. Organami Zakładu są:

1)   Kierownik Zakładu;

2)   Rada Społeczna.

§ 7. 1. Kierownik kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.

2.   Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

3.             Podmiot tworzący nawiązuje z Kierownikiem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

4.   W Zakładzie przeprowadza się konkurs na stanowisko Kierownika.

5.             Konkurs na stanowisko Kierownika ogłasza i przeprowadza podmiot tworzący, na podstawie ustawy o działalności leczniczej.

6.   Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

7.             Kierownik ustala regulamin organizacyjny Zakładu, w którym zostaną określone w szczególności sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie o działalności leczniczej lub w Statucie.


§ 8. 1. W Zakładzie działa Rada Społeczna powołana i odwoływana przez Radę Miasta Szczecin.

2.    Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miasta Szczecin oraz organem doradczym Kierownika Zakładu.

3.    W skład 5 osobowej Rady Społecznej wchodzą:

1)  Prezydent Miasta Szczecin łub osoba przez niego wyznaczona - jako przewodniczący Rady;

2)  przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego - jako członek Rady;

3)  trzech przedstawicieli Rady Miasta Szczecin - jako członkowie Rady.

4.    Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata licząc od dnia powołania.

5.    Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Miasta Szczecin.

6.    Członka Rady Społecznej przed upływem kadencji Rady Społecznej można odwołać w przypadkach:

1)  śmierci członka Rady;

2)  rezygnacji z udziału w pracach, rezygnacja musi zostać złożona na piśmie;

3)  na pisemny, uzasadniony wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej;

4)  na wniosek organu, który wyznaczył przedstawiciela;

5)  utraty zdolności do czynności prawnych przez członka Rady Społecznej.

7.    Rada Miasta Szczecin powołuje nowego członka Rady Społecznej niezwłocznie po zaistnieniu warunków, o których mowa w ust. 6.

8.    Od uchwał Rady Społecznej Kierownikowi przysługuje odwołanie do Rady Miasta Szczecin.

§ 9. Do zadań Rady Społecznej należy:

1)  przedstawianie Radzie Miasta Szczecin wniosków i opinii w sprawach:

a)  zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu

medycznego,                                              i

b)  związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c)   przyznawania Kierownikowi nagród,

d)  rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Kierownikiem;

2)  przedstawianie Kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a)  planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b)  rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c)   kredytów bankowych lub dotacji,

d)  podziału zysku,

e)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f)   regulaminu organizacyjnego;

3)  dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4)  opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i Statucie Zakładu.

§10. 1. W czasie nieobecności Kierownika zastępuje go osoba lub osoby upoważnione przez Kierownika.

2.   Kierownikowi podlegają bezpośrednio:

1)  główny księgowy,

2)  samodzielne stanowiska pracy.

3.   W ramach Zakładu działają następujące jednostki organizacyjne:

1)  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych Przychodnia Specjalistyczna;

2)   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych POZ - dyżur nocny i świąteczny;

3)  Samodzielny      Publiczny  Zakład     Opieki    Zdrowotnej   Szkół     Wyższych  Poradnia Fizjoterapii

i Rehabilitacji;

4)  Samodzielny      Publiczny  Zakład     Opieki    Zdrowotnej   Szkół     Wyższych  Przychodnia       Ogólna

i Stomatologiczna;

5)  Samodzielny      Publiczny  Zakład     Opieki    Zdrowotnej   Szkół     Wyższych  Przychodnia       Ogólna

i Stomatologiczna;

6)  Samodzielny      Publiczny  Zakład     Opieki    Zdrowotnej   Szkół     Wyższych  Przychodnia       Ogólna

i Stomatologiczna;

7)  Samodzielny      Publiczny  Zakład     Opieki    Zdrowotnej   Szkół     Wyższych  Przychodnia       Ogólna

i Stomatologiczna.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa i majątek Zakładu

§ 11. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2.   Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3.   Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Gminy Miasto Szczecin oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

4.   Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego ustalanego przez Kierownika.

5.   Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący, zawierających w szczególności wymóg uzyskania zgody na wykonanie wymienionych czynności.

§ 12. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1)  z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

2)  z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1, polegającej na wspomaganiu

działalności statutowej (z przeznaczeniem uzyskanych środków na działalność statutową), a w

szczególności na:

a)  udzielaniu świadczeń zdrowotnych dla osób nieuprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub niefmansowanych ze środków publicznych,

b)  zbywaniu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu, użyczaniu, oddawaniu w użytkowanie mienia, którym Zakład gospodaruje, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5,

c)   organizowaniu szkoleń, konferencji i seminariów,

d)  doradztwa;

3)  z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;


4)  sprzedaży usług i produktów nie stanowiących działalności leczniczej, a które wynikają z zakresu działań poszczególnych struktur organizacyjnych Zakładu;

5)  na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności leczniczej.

§ 13. 1. Wartość majątku Zakładu określają:

1)  fundusz założycielski;

2)  fundusz Zakładu.

2.             Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia Gminy Miasta Szczecin.

3.  Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

4.             Fundusz założycielski i fundusz Zakładu ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu według zasad wynikających z odrębnych przepisów.

§ 14. 1. Fundusz Zakładu zwiększa się o:

1)  zysk netto,

2)  kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,

3)  kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

2. Fundusz Zakładu zmniejsza się o:

1)  stratę netto,

2)  kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.

§ 15. Zakład decyduje samodzielnie o podziale zysku, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§ 16. 1. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

2.             W przypadku braku możliwości pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez Zakład, podmiot tworzący może pokryć ujemny wynik finansowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3.  Nadzór nad Zakładem sprawuje podmiot tworzący.

§17. 1. Rachunkowość Zakładu jest prowadzona w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.).

2.             Kierownik przedstawia Prezydentowi Miasta Szczecin roczne sprawozdanie finansowe w celu zatwierdzenia, z zastrzeżeniem ust.3.

3.             Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu i ogłaszaniu, stosownie do obowiązujących przepisów lub na wniosek podmiotu tworzącego.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

§ 18. 1. Zmiany w Statucie przyjmowane są w drodze stosownej uchwały Rady Miasta Szczecin.

2.             W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie postanowienia ustawy o działalności leczniczej wraz z przepisami wykonawczymi oraz postanowienia ustawy - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94, j. t. z późn. zm.).

3.  Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Miasta Szczecin.