OGŁOSZENIE
o konkursie na wyłonienie Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

 

Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, a także na tablicy ogłoszeń SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie.

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. z późn.zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz.U.2012.182 z późn.zm.) oraz w oparciu o przyjęty przez Komisję Konkursową Regulamin Przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie ogłasza konkurs na wyłonienie Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.

Siedziba podmiotu leczniczego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
Ul. Wyspiańskiego 24
70-497 Szczecin
Tel. 91 311-47-10

1. Wymagane kwalifikacje kandydata:
Kandydat na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896 z późn.zm.) tj. posiadać:
1. tytuł zawodowy lekarza, bądź lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;
2. minimum 8 lat pracy w zawodzie lekarza, bądź lekarza dentysty.

2. Wymagania dodatkowe wobec kandydata:
1. Znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego.
2. Znajomość ustawy o działalności leczniczej.
3. Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. Znajomość ustawy o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta.
5. Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych.

3.Wymagane dokumenty:

1) Kandydat zgłaszający się do konkursu winien złożyć następujące dokumenty:
a. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
b. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy wymagane do zajmowania stanowiska Zastępcy Kierownika do spraw lecznictwa podmiotu leczniczego wraz z dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu lekarza, bądź lekarza dentysty oraz dyplomem specjalisty lub ukończenia specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny;
c. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
d. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
e. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
f. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,
2) Dokumenty określone w pkt 1 powinny zostać złożone w oryginałach, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.
3) W odniesieniu do dokumentów określonych w pkt 1 lit. d dopuszcza się możliwość złożenia kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez samego kandydata. Na prośbę Kierownika SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie lub Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. Kandydaci są obowiązani do posiadania ze sobą w dniu rozpatrzenia kandydatur (konkursu) oryginałów dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie w celu ich ewentualnego przedstawienia.

4. Komplet dokumentów wskazanych w ust. 2 należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, ul. Wyspiańskiego 24, 70-497 Szczecin, najpóźniej do dnia 19.07.2019 r. do godz. 15.00.
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:
„Konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie”.
W razie nadania przesyłki pocztą nie decyduje data stempla pocztowego lecz moment faktycznego dostarczenia dokumentów do SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie.

5. Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia kandydatur: w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, ul. Wyspiańskiego 24, 70-497 Szczecin, w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert.

6. O konkretnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą pisemną oraz telefonicznie.

7. Informacja o warunkach pracy i warunkach socjalnych.

Zastępca Kierownika ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie będzie zatrudniony na podstawie: umowy cywilno- prawnej. Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia – do uzgodnienia.

8. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, można uzyskiwać w siedzibie tego podmiotu, w godzinach pracy podmiotu, tj. od 7:30 do 15:00 w dni robocze. Telefon kontaktowy to: 91 311-47-10. Każdemu zgłaszającemu się kandydatowi udostępnia się jednakowe materiały informacyjne.

9. Kierownik SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie powiadamia pisemnie o wynikach konkursu kandydatów biorących udział w konkursie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Szanowni Pacjenci,

Uprzejmie informujemy, że z od dnia 26.08.2019r. ponownie  zostanie uruchomiony punkt pobrań w Przychodni przy Al. Wojska Polskiego 97.  Zapraszamy pacjentów ze skierowaniem do gabinetu nr 9  na pierwszym piętrze w godz. 7:30-12:00.